Boekings voorwaarden

Algemeen
Ecco Italia is een specialistische aanbieder van allerlei soorten vakantieverblijven in Italië. En bemiddelt als zodanig namens de eigenaren of diens vertegenwoordigers in de totstandkoming van een boekingsovereenkomst.
Ecco Italia heeft in beginsel de vakantieverblijven persoonlijk bezocht om haar klanten zo goed en volledig mogelijk te informeren zodat klanten tot een goede keus kunnen komen en met tevredenheid kunnen terugkijken op een geslaagd verblijf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsovereenkomsten die gesloten zijn met Ecco Italia.

Begrippen
Waar in de voorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende bepalingen dient men te lezen:
De verhuurder: Joy for Italy B.V., hier handelend onder de naam Ecco Italia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 92399827
De huurder: een wederpartij van Ecco Italia die een accommodatie heeft geboekt uit het aanbod van Ecco Italia.

Boekingsovereenkomst
Het plaatsen van een boeking kan gebeuren aan de hand van:

 • het verzenden van het boekingsformulier via internet;
 • een schriftelijke bericht via post, fax of e-mail;
 • een  telefonische contact.

Zodra Ecco Italia per e-mail, post of telefonisch het boekingsverzoek heeft bevestigd, is de boekingsovereenkomst tot stand gekomen. De boeking wordt aansluitend door Ecco Italia administratief afgehandeld en de huurder krijgt per e-mail een afschrift van de bevestigde boeking inclusief bijbehorende factuur. Voor het tot stand komen van de boekingsovereenkomst wordt € 25,- aan boekingskosten in rekening gebracht.

Herroepingsrecht
Ecco Italia wijst u erop dat boekingen die u heeft geplaatst via de website, per e-mail of telefonisch wettelijk definitief zijn. Op de door Ecco Italia geleverde diensten zoals een geboekt verblijf of geboekte reis is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en informatieplicht huurder
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die deel uitmaken van het reisgezelschap die mede gebruik gaan maken van de gehuurde accommodatie. Correspondentie zal in beginsel via de huurder verlopen.  Op de huurder rust de verplichting om bij het plaatsen van de boeking alle feiten en omstandigheden te melden die relevant zijn voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst.
De huurder dient met het gehuurde als goed huisvader om te gaan, het gehuurde netjes en veegschoon achter te laten en is aansprakelijk voor eventuele schades en verlies.
De huurder dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of waar toegestaan, een identiteitskaart en in geval van eigen vervoer een rijbewijs en groene kaart.

Aansprakelijkheid Ecco Italia 
Ecco Italia is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de boekingsovereenkomst naar de verwachtingen die de huurder op grond van de gepubliceerde en verstrekte informatie redelijkerwijs mag hebben. Ecco Italia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de boekingsovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de huurder, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de huurder;
 • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ecco Italia, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ecco Italia kunnen worden toegerekend;
 • schade als gevolg van oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
 • verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen;
 • schade waarvoor de reis- en/of annuleringsverzekering een dekking biedt.

Als, om welke reden dan ook, Ecco Italia schadeplichtig is, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot een vergoeding van maximaal de hoogte van de huursom.

Huursom en betalingen
De huurkosten die betrekking hebben op een accommodatie staan op de website gepubliceerd per accommodatie inclusief de inbegrepen en niet inbegrepen kosten. In beginsel dienen alle niet in de huursom begrepen kosten bij aankomst of vertrek ter plaatse te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en overeengekomen.

Ecco Italia is bevoegd prijzen te wijzigen, mits tussen het moment van het tot stand komen van de boeking en de aanvang van de huurperiode sprake is van een termijn van langer dan 7 maanden.

Na boeking ontvangt de huurder een factuur voor het doen van de aanbetaling en de eindbetaling. Deze aanbetaling bedraagt 30% van de totale huursom en wordt vermeerderd met boekingskosten, eventuele kosten van reis- en annuleringsverzekering , autohuur en eventuele overige kosten. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. De eindbetaling, het restant van de huursom, moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste huurperiode zijn voldaan. Als de huurder niet tijdig heeft betaald is de huurder in verzuim en wordt hij daar door Ecco Italia telefonisch of per e-mail op gewezen en verzocht de betaling per omgaande te verzorgen.  Indien de betaling wederom uitblijft, beschouwt Ecco Italia het gehuurde als geannuleerd en is gerechtigd de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Door de huurder reeds gedane betalingen worden verrekend met de annuleringskosten

In het geval dat de boeking binnen 5 weken voor aanvang van de eerste huurperiode tot stand komt dient de huurder de gehele huursom binnen 14 dagen te voldoen.

Borgstelling
Accommodaties kunnen vragen om bij aankomst een borg te voldoen. Deze informatie staat vermeld op de voucher. De borg krijgt u bij vertrek retour, met eventuele inhouding van kosten van schade of verlies aan of in het gehuurde. Ecco Italia draagt geen verantwoordelijkheid voor enig geschil tussen de (vertegenwoordiger van de) eigenaar en de huurder omtrent de borg en de restitutie hiervan.

Rente en incassokosten
Bij het niet tijdig voldoen van elk van de afzonderlijk te betalen delen van de huursom is de huurder de wettelijke rente verschuldigd. Ook is de huurder gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten (WIK) met een minimum van € 40,- oplopend tot maximaal € 6.775,00.

Aantal personen en voucher
Nadat de huurder de volledige huursom heeft voldaan ontvangt de huurder van Ecco Italia een voucher en een routebeschrijving. De voucher is het enig geldig betaalbewijs en dient ter plaatse aan de (vertegenwoordiger van de) eigenaar te worden overhandigd. Op de voucher staan de relevante adres- en contactgegevens.
De voucher is geldig voor het hierop aantal vermelde personen. Het zonder overleg en toestemming overschrijden van dit aantal personen kan tot gevolg hebben dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, de toegang tot het gehuurde wordt gewijzigd of de huurkosten worden verhoogd.

Verlenging van het verblijf
De huurder heeft de mogelijkheid om zijn verblijf op de gehuurde accommodatie te verlengen. Een eventuele verlenging van het verblijf op de accommodatie van de geboekte Reis dient tot stand te komen door tussenkomst van Ecco Italia. Ecco Italia zal hiervoor bemiddelen tussen de huurder en de accommodatie. Hiervoor zal Ecco Italia € 15,- verlengingskosten in rekening brengen.
Het is de huurder niet toegestaan een dergelijke eventuele verlenging rechtstreeks met de accommodatie te regelen.

Annuleren
Bij annulering van een door de huurder geboekte accommodatie is deze de volgende bedragen, naast de boekingskosten en eventuele poliskosten voor afgesloten verzekeringen, verschuldigd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen villa’s en overige objecten.

Villa’s (met privé zwembad, met gedeeld zwembad of zonder zwembad):

 • uiterlijk tot de 60ste kalenderdag (exclusief) voor aankomst: de aanbetaling van 30% van de huursom;
 • vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 45ste kalenderdag (exclusief) voor aankomst: 50% van de huursom;
 • vanaf de 45ste kalenderdag (inclusief) tot aankomst, op de dag van aankomst of later: 100% van de huursom.

Appartementen, kamers en luxe kampeertenten (Glamping):

 • uiterlijk tot de 56ste kalenderdag (exclusief) voor aankomst: de aanbetaling van 30% van de huursom;
 • vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) voor aankomst: 50% van de huursom;
 • vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) voor aankomst: 90% van de huursom;
 • vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot aankomst, op de dag van aankomst of later: 100% van de huursom.

Het annuleren van een boekingsovereenkomst dient door de huurder per aangetekend schrijven of per e-mail te geschieden.

In-de-plaatsstelling
Een huurder kan in plaats van annuleren ervoor kiezen zich te laten vervangen door een ander.   Voorwaarde hiervoor is dat dit tijdig schriftelijk of per e-mail aan Ecco Italia wordt gemeld, dat de vervangende huurder de boekingsvoorwaarden onverkort accepteert en de (vertegenwoordiger van de) eigenaar akkoord gaat. De eerste huurder blijft hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van  eventuele nog openstaande huursommen.
Voor een in-de-plaatsstelling heeft Ecco Italia het recht € 50,- in rekening brengen.

Annulering door Ecco Italia
Ecco Italia heeft in geval van gewichtige omstandigheden ook het recht de boekingsovereenkomst te annuleren. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Ecco Italia aan de boekingsovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevraagd. Denkt u dan bijvoorbeeld aan brand in de vakantiewoning, faillissement of overlijden van de eigenaar en natuurrampen. Ecco Italia zal zich dan inspannen een alternatieve accommodatie te vinden. De huurder heeft de keus het alternatief al dan niet te aanvaarden. Eventueel prijsverschil zal worden verrekend.

Lokale omstandigheden van en bij het verblijf
Algemeen: u dient uit te gaan van het lokale klimaat, cultuur, gewoonten en tradities. Op gebieden als infrastructuur (elektriciteit, watertoevoer en dekking voor mobiel bellen en draadloos internet), hygiëne en stijl en inrichting van de accommodatie en de soms aanhoudende hitte kan het anders zijn dan u in Nederland gewend bent. Houdt u daar rekening mee. Voor deze zaken draagt Ecco Italia geen verantwoordelijkheid;
Huisdieren: huisdieren zijn alleen toegestaan na nadrukkelijke toestemming;
Zwembaden: aanwezige zwembaden zijn bijna altijd onverwarmd. De openstelling varieert per accommodatie en is in de regel vanaf periode april-mei t/m eind september of zoveel eerder als later als het weer het toestaat. Wilt u zeker weten of een zwembad tijdens uw verblijf geopend is, vraagt u het dan na bij Ecco Italia. In zwembaden is vaak het gebruik van een badmuts verplicht en een boxershort niet toegestaan;
Verwarming: verwarmingskosten zijn in Italië beduidend hoger dan in Nederland. Denkt u de verwarming te gaan gebruiken, informeert u dan vooraf over (een schatting van) de hiermee gemoeide kosten.

Klachten
Een naar de mening van de huurder geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient direct te worden gemeld aan Ecco Italia, rechtstreeks of via de (vertegenwoordiger van de) eigenaar. Op de voucher staat hiervoor een noodnummer vermeld. Op deze wijze heeft Ecco Italia de mogelijkheid om, zo spoedig als mogelijk en als binnen haar mogelijkheden ligt, tot een passende oplossing te komen.

De volgende situaties zijn geen gronden om te klagen: ‘Acts of God’, aanwezigheid of beten dan wel steken van insecten of dieren typisch voor de omgeving, het uitvallen van stroom of watertoevoer. De door Ecco Italia aangeboden vakantieverblijven zijn deels historisch dan wel karakteristiek van aard en ingericht naar de persoonlijke smaak van de eigenaar de lokale tradities, stijl en kwaliteit van inrichting. Eventueel nadeel voortkomend uit de karakteristiek van dergelijke vakantieverblijven worden niet als reden voor een klacht geaccepteerd.

Als de tekortkoming niet tot tevredenheid van de huurder is opgelost dient de huurder schriftelijk en onderbouwd een klacht in te dienen bij Ecco Italia binnen vier weken na afloop van de laatste huurtermijn.
Als dan blijkt dat de huurder zich niet aan de directe meldingsplicht heeft gehouden en daardoor Ecco Italia niet in staat heeft gesteld een oplossing te bieden, verliest de huurder een eventueel recht op schadevergoeding.
Klachten die niet binnen de gestelde termijn van vier weken zijn ingediend, hoeven door Ecco Italia niet in behandeling te worden nemen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Joy for Italy B.V. is aangesloten bij SGR onder nummer 3853. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voorbehoud
Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Accommodaties binden Ecco Italia niet.